Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden gebruikers van www.Ouderschap.app

Dit zijn de Algemene voorwaarden van ThuisManagement voor het gebruik van de software van www.Ouderschap.app.

Artikel 1 Definities

Abonnement: door ThuisManagement aangeboden Dienst voor toegang tot bepaalde functionaliteiten van de software van www.Ouderschap.app

Consult: door ThuisManagement aangeboden consult, waarbij tijdens het consult toegang is tot de software van www.Ouderschap.app. Dit betreft geen abonnement.

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van ThuisManagement.

Diensten: de door ThuisManagement aan Gebruiker geleverde diensten, waaronder – maar niet beperkt tot – de software van www.Ouderschap.app en consulten.

ThuisManagement: de eenmanszaak ThuisManagement gevestigd te Loon op Zand en kantoorhoudende te Maarten van Leeuwenstraat 7.

Gebruiker: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die van ThuisManagement een Dienst wenst af te nemen of daartoe reeds een Overeenkomst heeft gesloten.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Gebruiker om binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen, ingaande op de dag na het sluiten van de Overeenkomst, af te zien van de Overeenkomst.

Intellectuele Eigendom: auteursrecht en alle rechten van het industriële eigendom waaronder – maar niet beperkt tot – octrooirecht, handelsnaamrecht en merkenrecht.

www.Ouderschap.app: de gehele software, inclusief alle subonderdelen, die consumenten inzicht geeft in de persoonlijke situatie op de gebieden tijd, geld en opvoeding. www.Ouderschap.app is een dienst en geregistreerd merk van ThuisManagement.

Aanbod: de schriftelijke aanbieding, offerte (mede te verstaan: elektronische aanbieding), inclusief prijsopgave, van ThuisManagement tot het leveren van de in de schriftelijke aanbieding omschreven Dienst.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ThuisManagement en Gebruiker met betrekking tot de levering van de Diensten door ThuisManagement aan Gebruiker, inclusief de Algemene voorwaarden van ThuisManagement.

Partij(en):  Gebruiker en/of ThuisManagement.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ThuisManagement en de Gebruiker. Alle Aanbiedingen van ThuisManagement zijn vrijblijvend. Deze Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een gebruikersovereenkomst zijn aangegaan met ThuisManagement.

2.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de gebruiker worden door ThuisManagement uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 ThuisManagement is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op de internetsite ThuisManagement.nl en www.Ouderschap.app bekend worden gemaakt en treden veertien (14) dagen na publicatie op voornoemde internetsite in werking, dan wel op een nader in de publicatie vermelde datum.

2.4 Indien een Gebruiker die zich heeft geabonneerd op de internetsite www.Ouderschap.app een wijziging als bedoeld in lid 3 van dit artikel niet wenst te accepteren dan heeft hij het recht, zijn abonnement vanaf de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden schriftelijk op te zeggen zonder dat ThuisManagement tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. De opzegging wordt door ThuisManagement uitsluitend als tijdig geaccepteerd indien de schriftelijke mededeling binnen dertig (30) dagen na de datum waarop de wijziging in werking treedt bij ThuisManagement is ontvangen. Dit artikel is niet van toepassing ter zake wijzingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden ten gevolge van wijzigingen In relevante wet- en/of regelgeving.

2.5 Al hetgeen in deze Algemene voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van ThuisManagement wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door ThuisManagement, gelieerde ondernemingen, ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

2.6 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Artikel 3 Aanbiedingen & totstandkoming overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst tussen een Gebruiker en ThuisManagement komt tot stand door middel van het zich akkoord verklaren van Gebruiker met deze Algemene voorwaarden en het privacy beleid.

3.2 Alle Aanbiedingen van ThuisManagement zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen kunnen door ThuisManagement tevens binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3 Aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding langs elektronische weg). ThuisManagement is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Op het moment dat Gebruiker of ThuisManagement een bevestiging per email ontvangt, per post en/of ander in de markt gebruikelijk (elektronisch) communicatiemiddel, dan wel ThuisManagement handelingen verricht waaruit blijkt dat zij de Overeenkomst erkent en/of uitvoert (‘Ingangsdatum’) en wordt de Overeenkomst aangegaan en komt een bindende Overeenkomst tussen Partijen tot stand.

3.4 In geprinte en digitale uitingen in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites (van derden), e-mails etc. opgenomen gegevens zijn voor ThuisManagement nooit bindend.

 

Artikel 4 Informatieverstrekking en medewerking Gebruiker

4.1 Gebruiker dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens, bescheiden en contacten, welke ThuisManagement overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Dienst tijdig en in de door ThuisManagement gewenste vorm en wijze aan ThuisManagement ter beschikking worden gesteld.

4.2 Gebruiker dient er voor zorg te dragen dat ThuisManagement onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit is Gebruiker verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ThuisManagement ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en zijn voor rekening van Gebruiker.

4.5 ThuisManagement is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker of derden als gevolg van niet volledige, het niet tijdig aanleveren of het aanleveren van onjuiste informatie van de zijde van Gebruiker.

 

Artikel 5 Gebruik www.Ouderschap.app

5.1 Resultaten en berekeningen gegenereerd met behulp van de software van www.Ouderschap.app zijn afhankelijk van de gegevens die door Gebruiker of de door hem ingehuurde onafhankelijke derde adviseur worden ingevoerd. De Gebruiker kan de berekeningen, overzichten, tips en alerts die worden gegeven door deze software niet beschouwen als een vorm van coaching, financieel of pedagogisch advies. Deze zijn bedoeld om Gebruiker meer inzicht te geven in zijn thuissituatie nu en in de toekomst. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze berekeningen, overzichten, tips, tops en alerts.

5.2 De software van www.Ouderschap.app is gebaseerd op de Nederlandse wet en regelgeving en derhalve dient Gebruiker bij de gegenereerde resultaten daar rekening mee te worden gehouden.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 In verband met de aard van de geleverde diensten heeft de Gebruiker geen Herroepingsrecht.

 

Artikel 7 Abonnementen

7.1 Een Abonnement op de internetsite www.Ouderschap.app wordt aangevraagd door middel van daartoe strekkende registratie op de site www.Ouderschap.app, tenzij ThuisManagement een andere wijze van aanvragen toestaat.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, komt een Abonnement tot stand op de datum van ontvangst door Gebruiker van de bevestiging door ThuisManagement van zijn aanvraag per e-mail.

7.3 De geldende tarieven voor en de inhoud van de verschillende Abonnementen zijn te vinden op ThuisManagement.nl

7.4 Een aanvraag voor een Abonnement kan door ThuisManagement worden geweigerd indien:

 1. de aspirant Gebruiker handelingsonbekwaam is;
 2. het aannemelijk is dat de aspirant Gebruiker zijn financiële verplichtingen jegens ThuisManagement niet of niet volledig zal nakomen;
 3. het aannemelijk is dat de aspirant Gebruiker zich niet zal houden aan het bepaalde in de onderhavige Algemene voorwaarden.

7.5 Indien een Gebruiker voornemens is zijn e-mail adres te wijzigen, dient deze voorafgaand aan deze wijziging, dan wel zo tijdig mogelijk zijn nieuwe e-mail adres aan ThuisManagement mede te delen via de mogelijkheid daartoe geboden op www.Ouderschap.app. Mocht Gebruiker zich niet houden aan het bepaalde in dit artikel 7.4 dan heeft ThuisManagement het recht haar dienstverlening op te schorten.

7.6 ThuisManagement kan op ieder moment de invulling van de geboden diensten en functionaliteit aanpassen. Dit geeft gebruiker geen recht om abonnement te ontbinden.

 

Artikel 8 Wijzigingen eigenschappen diensten en/of infrastructuur

8.1 De technische en/of functionele eigenschappen van de door ThuisManagement te verlenen Diensten en/of aansluitingen kunnen door ThuisManagement gewijzigd worden. ThuisManagement is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten te maken of gemaakt door Gebruiker ten gevolge van voornoemde wijzigingen.

 

Artikel 9 Toegang, beveiliging en gebruik

9.1 Na ontvangst van de abonnementsaanvraag van Gebruiker zendt ThuisManagement aan Gebruiker per e-mail een bevestiging van diens registratie, Gebruiker dient vervolgens zijn account te beveiligen middels een door hem te bepalen individuele toegangscode. ThuisManagement sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan als gevolg van gebruik van de toegangscode. Met name is ThuisManagement niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of misbruik van de toegangscode en wanneer de gebruiker geen gebruik maakt van tweeweg authenticatie.

9.2 ThuisManagement zal zich inspannen een naar de stand van de techniek voldoende beveiliging te creëren van de door haar gebruikte apparatuur, opgeslagen computerprogramma’s, databestanden of gegevens tegen toegang door onbevoegden. ThuisManagement sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan door onbevoegden welke zich toegang verschaffen tot voornoemde computerprogramma’s, databestanden of gegevens, behoudens indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van ThuisManagement

9.3 ThuisManagement verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van Gebruiker afkomstige data. Behoudens tegenbewijs wordt ThuisManagement geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. Deze data zal altijd eigendom blijven van Gebruiker en Gebruiker zal aansprakelijk zijn voor deze data en de integriteit daarvan. ThuisManagement zal deze data beschouwen als gegevens van vertrouwelijke aard. Gebruiker draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgang van de bij ThuisManagement of derden opgeslagen data, tenzij de beschadiging of verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van ThuisManagement of haar leveranciers. Het is aan de gebruiker om periodiek zelf een backup te maken van de opgeslagen transactiedata in www.Ouderschap.app.

9.4 Het is Gebruiker verboden de internetsite www.Ouderschap.app te gebruiken voor het verspreiden van spam, bedreigende, racistische, opruiende of obscene of andere, naar de mening van ThuisManagement, ongewenste uitingen. ThuisManagement behoudt zich het recht voor in voornoemde gevallen de Gebruiker de toegang tot de internetsite te ontzeggen en zijn uitingen te verwijderen. Ingeval Gebruiker voornoemde situatie tevens de houder is van een www.Ouderschap.app Abonnement, heeft ThuisManagement het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige kosten of schade.

9.6 gebruiker vrijwaart ThuisManagement en haar leveranciers ter zake eventuele aanspraken van derden, indien gebruiker de hem geleverde Diensten van ThuisManagement gebruikt om inbreuk te maken op eventuele rechten van derden.

 

Artikel 10 Onderhoud, dienstverlening en helpdesk

10.1 De site www.Ouderschap.app en de daaraan gekoppelde functionaliteiten worden in stand gehouden door of vanwege ThuisManagement. Ten Behoeve van de instandhouding kan de website dan wel een of meerdere daaraan gekoppelde functionaliteiten, tijdelijk buiten gebruik worden gesteld. ThuisManagement zal dit tijdig (rekening houdend met de omstandigheden) bekendmaken, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

10.2 ThuisManagement zal zich maximaal inspannen om de internet site www.Ouderschap.app operationeel te houden gedurende zeven (7) dagen per week en vierentwintig (24) uur per dag.

10.3 Gebruiker heeft geen recht op ondersteuning van ThuisManagement bij gebruik van deze site, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11 Prijzen

11.1 Door ThuisManagement aangeboden en overeengekomen tarieven en vergoedingen luiden steeds in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.

11.2 ThuisManagement is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor, zoals belastingen, toeslagen en andere wettelijke heffingen, daartoe aanleiding geeft. ThuisManagement heeft het recht eenzijdig schriftelijk (inclusief e-mail) de geldende prijzen en tarieven van haar producten en Diensten te wijzigen.

11.3 Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een prijswijziging die plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het aangaan van de Overeenkomst heeft Gebruiker het recht om binnen dertig (30) dagen na de ingangsdatum van de prijswijziging via een schriftelijke kennisgeving aan ThuisManagement de Overeenkomst te ontbinden. Indien ThuisManagement een termijn van langer dan drie (maanden) aanhoudt voor het doorvoeren van een prijswijziging na het tot stand komen van de Overeenkomst, dan heeft de Gebruiker niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

11.4 Voor de faciliteiten waarvan Gebruiker gebruik maakt is deze aan ThuisManagement bedragen verschuldigd conform de door ThuisManagement daarvoor kenbaar gemaakte en vastgestelde tarieven.

 

Artikel 12 Facturatie & betaling

12.1 De vaste tarieven verbonden aan een abonnement op www.Ouderschap.app dienen tijdig door Gebruiker te worden voldaan. Bij gebruik van een niet prepaid abonnement dient Gebruiker voor dit doel aan ThuisManagement een automatische incasso te verlenen, teneinde de door hem verschuldigde abonnementsgelden te laten overboeken op de bankrekening van ThuisManagement.

12.2 De automatische incasso bij een niet prepaid abonnement vindt jaarlijks plaats, tenzij Partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Gebruiker garandeert dat het gefactureerde bedrag per automatische incasso inbaar is.

12.3 Indien Gebruiker niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt of de automatische incasso om wat voor een reden dan ook niet kan, of niet volledig kan plaatsvinden, stuurt ThuisManagement een herinnering (aanmaning).

12.4 Gebruiker is pas buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) over de openstaande hoofdsom indien hij verzuimt de openstaande hoofdsom te betalen binnen veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag nadat de aanmaning van ThuisManagement bij hem is bezorgd/of door hem is ontvangen. Indien de aanmaning wordt verstuurd per post wordt Gebruiker geacht deze brief te hebben ontvangen op de tweede dag na verzending, met uitzondering van zondag, maandag of een officiële feestdag.

12.5 Artikel 12.4 is van overeenkomstige toepassing op de betaling van de Gebruiker van de wettelijke rente. Indien Gebruiker in verzuim is vanwege het niet of niet-tijdig voldoen aan de aanmaning/herinnering, is Gebruiker een rente van een (1) procent (%) per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 40, – (zegge: veertig euro) exclusief btw, onverminderd de aan ThuisManagement verder toekomende rechten.

12.6 Indien gebruiker meent dat het in rekening gebrachte bedrag onjuist is dient hij zijn bezwaren zo spoedig mogelijk aan ThuisManagement kenbaar te maken.

12.7 Als betalingsmoment geldt het moment waarop ThuisManagement de betaling heeft ontvangen. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald dan heeft ThuisManagement het recht de dienstverlening en/of de leveranties op te schorten. Indien Gebruiker langer dan twee (2) maanden na het versturen van de eerste herinnering niet aan zijn verplichtingen jegens ThuisManagement heeft voldaan, dan heeft ThuisManagement het recht alle door Gebruiker bij haar of haar leveranciers opgeslagen data te verwijderen dan wel het Abonnement om te zetten naar een gratis brons Abonnement met behoud van de opgeslagen data.

12.8 Verrekening door de Gebruiker is niet toegestaan, tenzij ThuisManagement de tegenvordering onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.12.9 Het doen van betalingen van de Gebruiker aan ThuisManagement op elektronische wijze, waaronder via het Internet, automatische incasso en middels creditcards geschiedt voor risico van de Gebruiker. ThuisManagement is niet aansprakelijk voor schade van de Gebruiker verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet, automatische incasso of door middel van creditcards.

 

 

 

13 Privacy & geheimhouding

13.1 Indien Gebruiker gebruik maakt van de diensten verleend op de website www.Ouderschap.app zullen er persoonsgegevens aan ThuisManagement verstrekt worden. Deze persoonsgegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, worden opgeslagen en verwerkt.

13.2 ThuisManagement behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ThuisManagement beschikt over een Privacybeleid welke gepubliceerd is op de website www.ThuisManagement.nl en www.Ouderschap.app.

13.3 Alle door Gebruiker verstrekte gegevens worden uitsluitend door ThuisManagement gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de Overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van ThuisManagement noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

13.4 Gebruiker vrijwaart ThuisManagement voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Gebruiker wordt gehouden of waarvoor Gebruiker op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Gebruiker bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ThuisManagement toegerekend kunnen worden.

13.5 ledere Partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere Partij verkrijgt, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie en/of kennis verband houdende met die andere Partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van Partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate (voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.

13.6 Van het bepaalde in artikel 13.3 mag uitsluitend worden afgeweken Indien (i) die informatie met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar wordt gemaakt en/of (ii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden gemaakt, in welk geval de Partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen en zodanige stappen zal ondernemen als de andere Partij in redelijkheid zal kunnen verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie zoveel mogelijk te beschermen.

 

Artikel 14 Leveringstermijnen

14.1 Alle door ThuisManagement genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan ThuisManagement bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt ThuisManagement niet in verzuim. ThuisManagement is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Partijen in overleg treden.

14.2 In alle gevallen – derhalve ook ingeval Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt ThuisManagement wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Gebruiker haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ThuisManagement in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 

Artikel 15 Duur van de Overeenkomst

15.1 Indien is overeengekomen dat een Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd of een vaste of minimum periode, kan ieder der Partijen de Overeenkomst na een (1) jaar beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand waarbij moet worden opgezegd tegen het einde van de maand.

15.2 Indien een Overeenkomst niet is afgesloten voor onbepaalde tijd geldt de Overeenkomst voor een periode van een (1) jaar, tenzij anders schriftelijk is afgesproken tussen Partijen. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd. Na verloop van voornoemde periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst wordt opgezegd tegen de einddatum van de Overeenkomst met in acht name van een periode van één (1) maand. Na de eerste periode van een (1) jaar kan Gebruiker met in acht name van artikel 15.1 de Overeenkomst opzeggen.

15.3 Opzegging dient via website www.Ouderschap.app. te geschieden.

15.4  Indien de Overeenkomst na een periode van (1) jaar wordt opgezegd door Gebruiker, heeft Gebruiker voor zover hij een Abonnement heeft afgesloten (prepaid betalingen zijn uitgesloten), recht op terugbetaling van de reeds geïncasseerde abonnementsgelden voor de maanden welke vallen na de datum waartegen is opgezegd. ThuisManagement zal deze abonnementsgelden binnen zestig (60) dagen na het verstrijken van de maand volgende op de maand van opzegging terugbetalen aan Gebruiker.

15.5 Een en ander laat onverlet het aan Partijen elders in deze voorwaarden toegekende recht tot ontbinding.

 

Artikel 16 Overmacht

16.1 Geen der Partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging in, of het niet nakomen van hun verplichtingen op grond van een tussen hen gesloten Overeenkomst als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs buiten hun macht liggen, met inbegrip van doch niet beperkt tot, het niet tijdig verstrekken van noodzakelijke gegevens, informatie of specificaties; slechte weersomstandigheden; brand; explosie; overstroming; elektriciteitsstoringen of uitval; staking; prikacties; langzaamaanacties of andere arbeidsconflicten; ongelukken; relletjes of ordeverstoringen; daden van overheidswege; de onmogelijkheid om benodigde vergunningen of toestemming te verkrijgen; vertragingen veroorzaakt door leveranciers of materiaal schaarste.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 De totale aansprakelijkheid van ThuisManagement en haar leveranciers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor de desbetreffende Overeenkomst bedongen prijs, of in het geval van een Abonnement het abonnementsgeld van de maand(en) waarin de schade is ontstaan of direct uit voortvloeit. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een (1) jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor een (1) contractjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan Euro 300,= (zegge driehonderd euro). Daarnaast is de totale aansprakelijkheid van ThuisManagement en haar leveranciers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van ThuisManagement aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Gebruiker de Overeenkomst heeft ontbonden;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene voorwaarden.

17.2 De totale aansprakelijkheid van ThuisManagement en haar leveranciers voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan Euro 300,= (zegge driehonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een (1) gebeurtenis.

17.3 Aansprakelijkheid van ThuisManagement en haar leveranciers voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en aanspraken van derden, is uitgesloten.

17.4 Buiten de in artikel 17.1 en 17.2 genoemde gevallen rust op ThuisManagement en haar leveranciers geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. Met name is ThuisManagement en haar leveranciers niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten of onjuistheden vermeld op de internetsite www.Ouderschap.app. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de informatie of berekeningen verkregen met behulp van de internetsite en gebruiker zal de informatie en berekeningen op juistheid moeten toetsen door middel van het inwinnen van deskundig advies.

17.5 De in artikel 17.1 en 17.2 genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ThuisManagement en/of haar leveranciers.

17.6 De aansprakelijkheid van ThuisManagement en haar leveranciers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker ThuisManagement onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn, met in acht name van minimaal twintig (20) werkdagen, ter zuivering van de tekortkoming en ThuisManagement ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ThuisManagement in staat is adequaat te reageren.

17.7 Voor zover Gebruiker bijvoorbeeld gegevens deelt met een derde (Bijvoorbeeld een onafhankelijke coach, financieel of pedagogisch adviseur) zijn deze Algemene voorwaarden niet van toepassing, maar mogelijk wel eventuele voorwaarden van de derde. ThuisManagement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een dergelijke overeenkomst en de gevolgen daarvan.

 

Artikel 18 Rechten intellectuele of industriële eigendom

18.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij ThuisManagement of haar licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

18.2 Gebruiker is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van ThuisManagement of haar licentiegevers bevatten.

18.3 Onder de voorwaarden die in deze Algemene voorwaarden zijn gesteld, behoudt Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere Intellectuele Eigendomsrechten die aan Gebruiker toebehoren met betrekking tot de content die hij verwerkt via www.Ouderschap.app. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat ThuisManagement ten aanzien van de door hem openbaar of verveelvoudigde content ThuisManagement automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub-licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken en/of op enige andere wijze ter beschikking te stellen in verband met de Dienst en de content te gebruiken voor marketing en/of promotionele doeleinden in verband met de Dienst. De in dit artikel bedoelde licentie eindigt niet op het moment dat Gebruiker of ThuisManagement de desbetreffende content verwijdert van de website.

18.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de content, intellectuele of industriële eigendom die hij verveelvoudigt, openbaar maakt of op enigerlei wijze aan derden verstrekt. ThuisManagement kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden en is niet aansprakelijk te houden voor eventuele schade van Gebruiker of derden. Gebruiker vrijwaart ThuisManagement tegen eventuele claims, vorderingen, aanspraken van derden dat de content of intellectuele of industriële eigendom van Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van derden en vergoedt alle schade, waaronder de kosten van rechtsbijstand, die ThuisManagement lijdt of nog zal lijden.

 

Artikel 19 Ontbinding

19.1 Elk der Partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang middels een schriftelijk schrijven te ontbinden:

 1. wanneer door de een Partij surseance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel een Partij in staat van faillissement is verklaard;
 2. wanneer de onderneming van ThuisManagement vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
 3. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd;
 4. wanneer Gebruiker een verzoek heeft gedaan of toegelaten is tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 5. wanneer Gebruiker onder bewind of curatele is gesteld, althans een verzoek daartoe bij de rechtbank is gedaan.

19.2 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst, met uitzondering van hetgeen in het vorige lid, bepaald, slechts toe, indien de andere Partij na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, conform hetgeen bepaald in artikel 17.6, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

19.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ThuisManagement op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien ThuisManagement de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

19.4 ThuisManagement behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen voor reeds geleden en nog te lijden schade.

19.5 In het geval de Overeenkomst wordt beëindigd door het stoppen van het abonnement en het verwijderen van de data door Gebruiker is het aan de Gebruiker om alle data die Gebruiker wil bewaren, via de daarvoor bestemde instrumenten in www.Ouderschap.app, op te slaan voordat deze worden verwijderd. Verwijderen gebeurt zover dit wettelijk is toegestaan. Op grond van belastingwetgeving heeft ThuisManagement bijvoorbeeld een bewaarplicht voor de debiteuren- en crediteuren administratie.

 

Artikel 20 Contractoverneming

20.1 ThuisManagement kan haar rechten uit een Overeenkomst met Gebruiker te allen tijde overdragen. Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een tussen hem en ThuisManagement gesloten Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ThuisManagement.

 

Artikel 21 Informatie of diensten van derden

21.1 www.Ouderschap.app kan informatie en functionaliteiten van derden bevatten, zo ook verwijzingen of hyperlinks van andere bedrijven. Hoewel ThuisManagement zijn best doet om selectief gebruik te maken van dit soort diensten onderschrijft zij niet de inhoud of werking ervan, noch de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die zij aanbieden. ThuisManagement geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het aanbod van dergelijke bedrijven.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

22.1 De Overeenkomsten tussen ThuisManagement en Gebruiker worden beheerst door het Nederlands recht.

22.2 De geschillen welke tussen ThuisManagement en Gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant locatie Tilburg.