ThuisManagement voorkomt samen met gemeenten kinderleed.

Elk gezin verdient een goede basis.

In samenwerking met:

Waarom ThuisManagement aanbieden?

Bron: NOS Journaal 23-02-2022

 • Primaire preventie en normalisatie zijn een belangrijk onderdeel van de transformatie in de jeugdzorg. Dit is een fase voor vroegsignalering en vroeginterveniëren. Ondersteunen van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van ouders, met inzet van hun sociale netwerk.
 • Waarom genezen, als we kunnen voorkomen?
 • ‘Opvoed- en opgroei problemen voorkomen (primaire preventie)’ is opgenomen in de jeugdwet.
 • Het is wetenschappelijk aangetoond dat primaire preventie scheidingen en kinderleed voorkomt.
 • Een positieve business case voor gemeenten, ouders en kinderen. Minder scheidingen en kinderleed leidt tot minder zorgkosten en wachtlijsten.

Wat is ThuisManagement?

Een ouderschapcursus+.  Plus, omdat:
 • Het laagdrempelig is. Ouders kunnen de app anoniem gebruiken.
 • Geld, tijd en opvoeding worden behandeld. Een keuze voor het één, heeft gevolgen voor het ander. De app helpt ouders organiseren, keuzes maken, overzicht houden en werken aan hun balans.
 • De app veel ouders bereikt tegen lage kosten. 
 • De app normaliserend werkt. Ouders krijgen o.a. een opvoedkundige “bril”.
 • Ouders complimenten en feedback krijgen, zodat ze de ouder kunnen worden die ze willen zijn.
 • De app zich aanpast aan de gezinssituatie, waardoor de relevantie voor ouders wordt verhoogd. 

ThuisManagement in uw gemeente?

Realiseer een professionele pilot voor 8.000€*
Inhoud en voordelen Pilot pakket
 • De Ouderschap app om gratis weg te geven aan ouders in verwachting en aan ouders met jonge kinderen. 
 • Sluit aan bij transformatie jeugdzorg, kansrijke start, positieve gezondheid en het preventieakkoord [mentale weerbaarheid]. 
 • 1 vast bedrag per jaar. 
 • Een ‘stepped care’ aanbod werkt kosten besparend. 
 • Is het een succes, dan kunt u makkelijk opschalen.
Ondersteuning
 • Informatiebijeenkomst.
 • IT volledig geregeld en alles in de cloud. 
 • Beveiliging persoonsgegevens op orde o.a. ISO27001 gecertificeerd.
 • Inzicht door verbruiksrapportage. 
 • Feedback van gebruikers om ThuisManagement samen nog beter te maken.

*Op basis van een gemiddelde gemeente met 40.000 inwoners. Alle prijzen zijn excl. BTW.

ThuisManagement

Redenen & gevolgen scheiden 

JA, IK WIL!

Circa 200.000 mensen zeggen dit jaarlijks. Toch gaat 40% scheiden. Welke fases doorlopen ouders eigenlijk?

ThuisManagement

Ieder stel begint met ‘Ja, ik wil’. Dit verandert blijkbaar in 40% van de gevallen in ‘Ik wil niet’ of ‘Ik kan niet’. ‘Ik kan niet’ leidt tot ‘overleef stand’, waarna ‘Ik wil niet’ vaak volgt.

In circa 60% van de gevallen is het ‘ik kan niet’, waarna ‘ik wil niet’ volgt. Redenen: ‘geen vertrouwen’, ‘toekomst plannen onverenigbaar’, ‘financiële problemen’ en ‘karakters botsen’ [Bron CBS]. 

ThuisManagement ondersteunt de transitie van partnerschap naar ouderschap. Ja, ik wil!

 

ThuisManagement 

Zoals weergegeven in de CBS grafiek zijn bij scheidingen van hoger opgeleiden minder vaak kinderen betrokken. Er zijn echter veel signalen uit diverse onderzoeken dat een scheiding van hoger opgeleiden vaker in een vechtscheiding eindigt.

ThuisManagement is geschikt voor de meeste opleidingsniveaus. De mogelijkheid bestaat ook om de app samen in te vullen.

Bij ruim de helft van de scheidingen zijn kinderen betrokken. Meestal in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. 20% van deze kinderen heeft jeugdzorg nodig. Kinderen met gescheiden ouders hebben gemiddeld significant lagere Cito scores en scheiden zelf vaak eerder. Daarnaast resulteren scheidingen in meer bijstandsuitkeringen, (huur)toeslagen en huisvestingsproblemen.

Scheiden is in Nederland voor ouders een vrije keuze. Voor de kinderen ligt dit helaas anders. Veel gemeenten bieden daarom inmiddels ondersteuning bij scheiden aan, om de negatieve effecten van scheiden te beperken. Daarbij moet worden opgemerkt dat scheiden in geval van bijvoorbeeld huiselijk geweld soms zelfs een beter alternatief is.

ThuisManagement ondersteunt de transitie van partnerschap naar ouderschap.

Preventie Werkt

ThuisManagement

Wereldwijd bestaat een redelijke consensus over de noodzaak van vroegtijdig ingrijpen boven interventies op latere leeftijd. 

Het rendement van vroegtijdige investeringen in het opvoeden en opgroeien is groter dan dat van latere investeringen (zie figuur 1).

Zeer vroegtijdig ingrijpen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door opvoedondersteuning en het ondersteunen van ouderschap.*

* Bron ‘Investeren in opvoeden en opgroeien loont’ opgesteld in opdracht van GGD en Actiz.

ThuisManagement Werkt

Wij geloven dat ThuisManagement werkt door:

 • de positieve reacties van ouders
 • het feit dat een ouderschapsplan bij scheiden wettelijk verplicht is. Waarom zou het eerder maken van een plan geen problemen voorkomen?
 • de app, die volledig is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde modellen en kennis, wet & regelgeving en statistieken.
 • het opnemen van tijd, geld en opvoeding in de app. Dit helpt ouders bewust keuzes maken. Een keuze voor het één, heeft immers gevolgen voor het ander.
 • het ondersteunen van de transitie van partnerschap naar ouderschap. De vorming van een “nieuw” team. Hierbij ligt de focus op het voorkomen van onvrede en het vergroten van vertrouwen en samenwerking. Door het bewust creëren van duidelijke verwachtingen tussen de ouders onderling, tijd voor de ouders zelf, de ouders samen, het gezin en andere sociale contacten.
 • de check. Door deze check blijven ouders op één lijn liggen.
 • Het onderdeel ‘Blij kind’ helpt ouders problemen samen en met behulp van hun omgeving op te lossen. Door bewustwording komen opvoedkundige onderwerpen eerder in beeld. 
 • het voorkomen van het verlies van ‘de basis’ door bewustwording van (financiële) risico’s. Dit is een continue proces en geen eenmalige actie. De omstandigheden veranderen immers ook geregeld.
 • onze professionele ervaring. De klankbordgroep bestaat uit een pedagoog, controller, financieel adviseur en een aantal ouders.

Aanvullend hebben we uiteraard ook een meting opgezet om de effectiviteit aan te tonen en ThuisManagement steeds beter te maken.

Positieve Business Case

 

Een snelle en behoudende calculatie laat al een positief (financieel) resultaat zien.

Een investering van 300€ per nieuw gezin levert een besparing op van 600€. Hierbij worden directe kosten zoals jeugdzorgkosten, scheidingsbemiddeling kosten, (huur)subsidies & huisvestingskosten meegenomen. De calculatie is uiteraard opvraagbaar.

Indirecte gevolgen zoals lagere Cito scores en indirecte opbrengsten zoals het eerder oplossen van opvoedkundige problemen door ouders zelf worden hier niet in meegenomen.

ThuisManagement