ThuisManagement voorkomt samen met gemeenten scheidingen en kinderleed.

Elk gezin verdient een goede basis.

 

Waarom ThuisManagement aanbieden?

Bron: NOS Journaal 23-02-2022

 • Primaire preventie is een belangrijk onderdeel van de transformatie in de jeugdzorg. Dit is een fase voor vroegsignalering en vroeginterveniëren. Ondersteunen van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van ouders, met inzet van hun sociale netwerk.
 • Waarom genezen, als we kunnen voorkomen?
 • ‘Opvoed- en opgroei problemen voorkomen (primaire preventie)’  is opgenomen in de jeugdwet. 
 • Het is wetenschappelijk aangetoond dat primaire preventie scheidingen en kinderleed voorkomt.
 • Een positieve business case voor gemeenten, ouders en kinderen. Minder scheidingen en kinderleed leidt tot minder zorgkosten en wachtlijsten.
ThuisManagement

ThuisManagement zorgt voor behoud van de basis

      Piramide van Maslow
ThuisManagement

De piramide van Maslow is gebaseerd op het idee dat ieder mens eerst bepaalde basisbehoeften heeft. Pas als de eerste behoeften zijn behaald, zal de persoon behoefte of de ruimte hebben om de volgende fase te realiseren.

Van partnerschap naar ouderschap 

Bij de transitie van partnerschap naar ouderschap wordt een “nieuw” team gevormd. Het team is opeens met zijn drieën. De situatie is veranderd.

Het is belangrijk dat dit “nieuwe” team goed wordt gevormd, zodat de basis behouden blijft en het gezin niet in de “overleef” stand komt. 

Bijvoorbeeld:

1) Als ouders verschillende zaken urgent vinden, ontstaat weerstand in het gezin. De urgentie ontbreekt.
2) Als ouders geldzaken, taken en risico’s niet hebben afgestemd ontstaat er chaos. Een plan ontbreekt.

ThuisManagement

“Nieuw team”

Voor beginnende ouders veranderd er veel. Nieuwe taken die dag en nacht aandacht vragen, namelijk verzorgen en opvoeden. Dit vraagt om teamwerk. Bij een succesvolle transitie van partnerschap naar ouderschap doorlopen de ouders als “nieuw” team een aantal stappen*.    

Stap 1: Vertrouwen & Discussie

Voor vertrouwen zijn de volgende 4 vragen noodzakelijk. Wat vind je belangrijk? Wat verwacht je van elkaar? Hoe doe je de dingen? Heb je tijd voor jezelf, je partner en de kinderen? 

Zo blijft er ruimte over voor vrienden & familie, een gezonde discussie en worden gezamenlijke besluiten genomen. 

ThuisManagement
TM biedt inzicht & overzicht

Stap 2: Betrokkenheid

Ouders staan achter de besluitvorming en hebben duidelijke gemeenschappelijke doelen. 

ThuisManagement
TM helpt eenvoudig een plan maken, brengt risico's in kaart en biedt structuur

Stap 3: Verantwoordelijkheid

Ouders bespreken en nemen verantwoordelijkheid voor de gemaakte afspraken en doelen. Onderling is er ruimte voor feedback.  

ThuisManagement
TM biedt een 'check' en vertrouwen

Stap 4: Succeservaringen

Gezamenlijke prestaties gaan voor individuele successen. Ouders lossen problemen samen en met behulp van hun omgeving steeds sneller op door bijsturing.

ThuisManagement
TM helpt 'Bijsturen' en biedt een grotere kans op succeservaringen en zelfvertrouwen

       *Model van Lencioni – Team ontwikkeling. 

ThuisManagement

Als je gaat scheiden is een ouderschapsplan wettelijk verplicht. Als je in verwachting of ouder bent gebruik je ThuisManagement.

Voor welke ouders?

 

ThuisManagement. Gewoon voor alle ouders! 

     Gezinssituatie bij scheiding naar onderwijsniveau van de partners

 

Zoals weergegeven in de CBS grafiek zijn bij scheidingen van hoger opgeleiden minder vaak kinderen betrokken. 

Er zijn echter veel signalen uit diverse onderzoeken dat een scheiding van hoger opgeleiden vaker in een vechtscheiding eindigt.

     Redenen van scheidingen

De reden van scheiden is in circa 40% van de gevallen ‘geen vertrouwen’, ‘toekomstplannen onverenigbaar’ of ‘financiële problemen’. 

ThuisManagement

ThuisManagement in uw gemeente?

Realiseer een professionele pilot voor 10.000€*
Inhoud en voordelen Pilot pakket
 • Online ThuisManagement basisstructuren om gratis weg te geven aan ouders in verwachting en aan ouders met jonge kinderen. 
 • Sluit aan bij transformatie jeugdzorg, kansrijke start, positieve gezondheid en het preventieakkoord [mentale weerbaarheid]. 
 • 1 vast bedrag per jaar. 
 • Een ‘stepped care’ aanbod werkt kosten besparend.  
 • Is het een succes, dan kunt u makkelijk opschalen.
 
Ondersteuning
 • 1500 flyers en 20 posters.
 • Informatiebijeenkomst.
 • IT volledig geregeld en alles in de cloud.
 • Beveiliging persoonsgegevens op orde o.a. ISO27001 gecertificeerd.
 • Inzicht door verbruiksrapportage. 
 • Feedback van gebruikers om ThuisManagement samen nog beter te maken.

* O.b.v. 2 middelgrote gemeenten en een aanvullende subsidie. Alle bedragen zijn excl. Btw. 

ThuisManagement

Preventie Werkt

Wereldwijd bestaat een redelijke consensus over de noodzaak van vroegtijdig ingrijpen boven interventies op latere leeftijd. Het rendement van vroegtijdige investeringen in het opvoeden en opgroeien is groter dan dat van latere investeringen (zie figuur 1). 

Zeer vroegtijdig ingrijpen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door opvoedondersteuning en het ondersteunen van ouderschap.*

* Bron ‘Investeren in opvoeden en opgroeien loont’ opgesteld in opdracht van GGD en Actiz.

ThuisManagement

ThuisManagement Werkt

Wij geloven dat ThuisManagement werkt door:

 1. de positieve reacties van ouders.
 2. het feit dat een ouderschapsplan bij scheiden wettelijk verplicht is. Waarom zou het eerder maken van een plan geen problemen voorkomen?
 3. het gebruik van Plan, Do, Check & Act. De deming cirkel.
 4. de basisstructuur, die volledig is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde modellen en kennis, wet & regelgeving en statistieken.
 5. het opnemen van tijd, geld en opvoeding in de basisstructuur. Dit helpt ouders bewust keuzes maken. Een keuze voor het één, heeft immers gevolgen voor het ander.
 6. het ondersteunen van de transitie van partnerschap naar ouderschap. De vorming van een “nieuw” team (Model van Lencioni). Hierbij ligt de focus op het voorkomen van onvrede en het vergroten van vertrouwen in het “nieuwe” team. Door het bewust creëren van duidelijke verwachtingen tussen de ouders onderling, tijd voor de ouders zelf, de ouders samen, het gezin en andere sociale contacten.
 7. de kwartaalcheck. Door deze check blijven ouders op één lijn liggen. Tevens komen door bewustwording opvoedkundige onderwerpen eerder in beeld. Het onderdeel ‘Bijsturen’ helpt ouders problemen samen en met behulp van hun omgeving op te lossen. 
 8. het voorkomen van het verlies van ‘de basis’ door bewustwoording van (financiële) risico’s. Dit is een continue proces en geen eenmalige actie. De omstandigheden veranderen immers ook geregeld.
 9. onze professionele ervaring. De klankbordgroep bestaat uit een pedagoog, controller, financieel adviseur, kwaliteitsauditor en een aantal ouders.

Aanvullend hebben we uiteraard ook een meting opgezet om de effectiviteit aan te tonen en ThuisManagement steeds beter te maken.    

ThuisManagement

Positieve Business Case

 

Een snelle en behoudende calculatie laat al een positief (financieel) resultaat zien. 

Een investering van 300€ per nieuw gezin levert een besparing op van 600€. Hierbij worden directe kosten zoals jeugdzorgkosten, scheidingsbemiddeling kosten, (huur)subsidies & huisvestingskosten meegenomen. De calculatie is uiteraard opvraagbaar.

Indirecte gevolgen zoals lagere Cito scores en indirecte opbrengsten zoals het eerder oplossen van opvoedkundige problemen door ouders zelf worden hier niet in meegenomen.


ThuisManagement
ThuisManagement