Privacy Beleid

Privacy beleid ThuisManagement

ThuisManagement.nl is een platform van de eenmanszaak ThuisManagement gevestigd te Loon op Zand. Ons doel is om u onafhankelijk inzicht te geven in uw geld, tijd en opvoeding via handige software.

Ons doel
Ons doel is om u te helpen onafhankelijk inzicht te krijgen in uw geld, tijd en opvoeding, zodat u optimaal ondersteund wordt bij het nemen van uw beslissingen. Met het platform ThuisManagement beschikt u over professionele instrumenten om inzicht te krijgen in uw huidige en toekomstige situatie. Zelf inzicht krijgen en de mogelijkheid om onafhankelijk advies in te winnen bij een betrouwbare gekwalificeerde externe coach, pedagogisch of financieel adviseur staat bij ons centraal.

Persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten kunnen persoonsgegevens en andere gegevens ingevuld worden. Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. De gegevens waarmee een natuurlijke persoon, zoals u, kan worden geïdentificeerd, zijn bijvoorbeeld uw emailadres met naam, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw laptop.

Doeleinden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van onze dienstverlening;
• het toesturen van informatie, zoals nieuwsbrieven;
• het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.
De persoonsgegevens die wij verwerken worden alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden en wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de realisatie daarvan.

Account
Om gebruik te kunnen maken van de diensten die het platform ThuisManagement aanbiedt, moet u een persoonlijk account aanmaken. Wanneer u een dergelijk account creëert, wordt gevraagd bepaalde informatie over u zelf in te vullen. Voor het aanmaken van een account is minimaal nodig uw emailadres. Het is niet nodig om op het platform ThuisManagement gedetailleerde persoonsgegevens in te vullen zoals adres en woonplaats. Wat wel verplicht is om een persoonlijk account aan te maken, een geldig e-mailadres, een wachtwoord en essentiële gegevens (zoals inkomen, spaargeld en werkuren) in te vullen om een eerste plan te kunnen maken.

Inzicht
Indien u inzicht wenst in uw situatie kunt u via het platform ThuisManagement een account aanmaken en een plan opstellen via de beschikbare instrumenten. Voor het aangaan en uitvoeren van relevante berekeningen via het instrument dient u bepaalde gegevens in te voeren. Door het niet of niet volledig invullen van alle gegevens kunt u mogelijk geen (volledig) plan opstellen via het instrument en verkrijgt u geen nader inzicht inzake uw situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die u beschikbaar stelt. De door u ingevoerde gegevens worden gebruikt om een plan te maken en u tips en alerts te geven over uw situatie.

Grondslagen gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt op grond van:
• de door u gegeven toestemming;
• het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met u;
• een aan ons opgelegde wettelijke verplichting;
• onze gerechtvaardigde belangen.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld toestemming voor het ontvangen van informatie, kunt u deze toestemming altijd intrekken.
Wij kunnen wettelijk of contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving. Daarnaast kan het verwerken van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. In deze gevallen kunnen wij onze diensten alleen leveren wanneer u de benodigde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het evalueren en verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid opgenomen doeleinden.

Wanneer de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht, dan hanteren wij de bewaartermijn die in die wet is bepaald.

Wanneer u uw abonnement op het platform ThuisManagement beëindigt, worden al uw gegevens van ons systeem verwijderd. Uw emailadres blijft na de beëindiging van uw abonnement, vanwege administratieve doeleinden, nog 6 maanden op ons systeem staan. Het is mogelijk dat registratie voor nieuwsbrieven blijven bestaan tenzij u zich daarvoor apart afmeldt. Dit kunt u doen via de link onderin de nieuwsbrief.

Cookies en Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze kunt u ook weer verwijderen. In uw internetbrowser kunt u daarnaast instellen dat cookies geblokkeerd worden. Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Zonder deze functionele cookies kunnen niet alle elementen van onze website worden geladen. Verder gebruiken wij statistische gegevens van onze gebruikers voor het optimaliseren van het platform. Wij gebruiken cookies maar proberen het gebruik daarvan zo gering mogelijk te houden.

Om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij daarnaast gebruik van Google Analytics. Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van deze marketingtechniek. Onze Google Analytics account is ingesteld volgens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over de privacy gevolgen is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Diensten van derden
Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij:
1. deze doorgifte noodzakelijk is in het kader van de verlening van onze diensten;
2. deze doorgifte geschiedt aan een verwerker, met welke verwerker wij een overeenkomst hebben gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens;
3. wij op grond van een wettelijke bepaling gehouden zijn persoonsgegevens door te geven;
4. een rechterlijke uitspraak ons verplicht deze gegevens aan een derde te verstrekken.

Wij hebben verwerkers ingeschakeld voor onze ICT ontwikkeling, de betalingsprovider, het websitebeheer, verstrekkers van financieel inzicht met uw toestemming, en service provider voor het versturen van mailings.

Indien u via onze website uw gegevens beschikbaar stelt aan een adviseur, of anderszins met anderen de toegang tot, en het gebruik van, deze gegevens deelt, dan dient u zich er zelf van te vergewissen dat deze partij ook maatregelen heeft getroffen om uw privacy te waarborgen. ThuisManagement.nl accepteert hiervoor ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Bij het afnemen van een dienst bij een adviseur accepteert u de algemene voorwaarden van de betreffende onafhankelijke adviseur waarvoor ThuisManagement niet verantwoordelijk is. Voor aansprakelijkheid van
ThuisManagement.nl verwijzen we graag naar onze algemene voorwaarden. U kunt de toegang die u de adviseur hebt gegeven altijd weer uitzetten via het onderdeel account.

Hoe gaan wij om met websites van derden en sociale media?
Op onze platform kunt u hyperlinks en verwijzingen naar andere websites vinden. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites die u bezoekt, te lezen.

Op ons platform wordt door middel van sociale media knoppen ook verwezen naar Linkedin en Facebook. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie over ons of om ons te promoten of informatie over ons te delen op deze sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van Linkedin en Facebook, aangezien zij bepalen hoe deze sociale media knoppen functioneren. Door een sociale media knop te gebruiken wordt er door deze partijen een “sociaal media cookie” geplaatst, zodat zij u herkennen wanneer u iets wilt delen. Het privacybeleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacybeleid van Linkedin en Facebook lezen op hun websites.

Geen geld overmaken
Hoewel u uw geld kunt beheren met het platform ThuisManagement is het niet mogelijk om met het platform ThuisManagement geld over te maken van uw bankrekening(en). Derden kunnen dit dus ook niet. U kunt alleen gegevens uitlezen op het platform ThuisManagement.nl.

Veiligheid persoonlijke gegevens
ThuisManagement.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De software wordt regelmatig (ook door externe partijen) getest op veiligheid.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of u daadwerkelijk met ThuisManagement verbonden bent.

Personen onder de leeftijd van 16 jaar
Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar, voor zover er geen toestemming is gegeven door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid van het kind draagt. Hoewel wij onze uiterste best doen om te voorkomen dat er persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar worden verwerkt, kunnen wij hiertoe geen garantie geven. Wij kunnen bijvoorbeeld niet tegenhouden dat iemand onder de 16 jaar onze website bezoekt en een account aanmaakt. Wij adviseren ouders dan ook altijd het internetgedrag en aankoopgedrag van hun kinderen te monitoren. Voor zover u constateert dat wij persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar verwerken, verzoeken wij dit bij ons aan te geven, wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Uw persoonsgegevens: uw recht op rectificatie, gegevenswissing, inzage, beperking, bezwaar en dataportabiliteit
Graag wijzen we op uw rechten bij onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie
Het platform biedt alle mogelijkheden opdat u zelf onjuiste of incomplete persoonsgegevens kunt rectificeren.

Recht op gegevenswissing
U kunt zelf al uw gegevens verwijderen van ons systeem door in te loggen en daarvoor de functie te kiezen bij het onderdeel account. Al uw financiële en persoonsgegevens zijn dan ook echt verwijderd van ons systeem (het is mogelijk dat u zich apart dient af te melden van onze nieuwsbrieven). U zult zelf uw gegevens dienen te verwijderen. Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen dan zult u ons via het platform toegang moeten geven tot uw dossier zodat wij dat voor u kunnen doen of er dient een identificatie plaats te vinden. Wij zijn slechts in een van de volgende situaties verplicht om uw verzoek uit te voeren:
• Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt;
• U trekt uw toestemming in en wij hebben geen andere rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken;
• U maakt bezwaar tegen het verwerken en wij hebben geen gerechtvaardigd gronden voor de verwerking;
• Uw persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt;
• Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een op ons rustende wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Inherent aan ons platform is dat u bij inloggen toegang heeft tot al deze gegevens en deze kunt aanpassen. Alle gegevens die wij opslaan zijn in te zien bij inloggen in het platform. Daarin zijn ook mogelijkheden aanwezig om transacties te exporteren en opgeslagen persoonsgegevens en financiële gegevens in pdf formaat op te slaan. Vanwege privacy redenen zijn veel gegevens alleen voor u inzichtelijk en dus niet door medewerkers van ThuisManagement.nl.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in een van de volgende situaties:
• De verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen;
• Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor direct marketing;
• Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor statistische of wetenschappelijke/historische doeleinden.

Wij kunnen echter uw verzoek afwijzen indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, of wanneer de verwerking plaatsvindt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op dataportabiliteit
Het is voor u mogelijk om een export-bestand te maken van de in onze software opgeslagen transacties. Het is mogelijk om in onze software (bij Mijn Bezittingen) een inventarisatie rapport te creëren waarin alle persoonsgegevens en financiële gegevens gebruikt bij het onderdeel planning opgenomen zijn. Dit rapport zal echter niet op een gestructureerde wijze in een ander adviespakket ingelezen kunnen worden. De opbouw en de werkwijze van de software is dermate uniek, net zoals andere financiële planningspakketten uniek zijn in hun datastructuur en datamodel, dat er nooit een automatische gegevensuitwisseling mogelijk zal zijn. Maakt u gebruik van een financieel adviseur dan kan de adviseur u verder informeren over de gegevens die deze van u beheert.

Het recht op dataportabiliteit kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende twee gronden is voldaan:
• de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst; en
• de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.

U kunt bij ons een verzoek indienen ter uitoefening van een of meerdere van bovenstaande rechten. In dat geval dient u ons toestemming te geven om uw gegevens in te zien en ons daartoe via het platform de mogelijkheid bieden waarna we genoemde bestanden, die u dus ook zelf via het platform kunt genereren, voor u zullen genereren. Wij behouden het recht voor om u te vragen zich te identificeren. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat een redelijke vergoeding wordt gevraagd voor het uitvoeren van het verzoek.

U kunt uw verzoek per brief of per e-mail aan ons versturen op het in dit privacybeleid aangegeven adres of e-mailadres. Wees in uw verzoek zo duidelijk en precies als mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht u wilt uitoefenen en op welke gronden.
Binnen één maand zullen wij u informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het niet mogelijk is om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Indien blijkt dat wij geen gevolg aan uw verzoek kunnen geven zullen wij de afwijzing aan u motiveren.

Contactgegevens ThuisManagement.nl
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw privacy rechten geschonden worden. Wij stellen het echter op prijs als u de reden van de klacht eerst aan ons voorlegt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Mocht u vragen hebben of een verzoek willen indienen dan kunt u contact opnemen met ThuisManagement.nl:

info@ThuisManagement.nl
Maarten van Leeuwenstraat 7
5175EW Loon op Zand

Wij kunnen ons Privacybeleid aanpassen
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van ons privacybeleid staat op onze website. Ons Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 20-07-2022